Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzi

 

 

Prof. Dr. Xaləddin C. İbrahimli

 

ÜMUMİ MƏLUMAT

Doğum tarixi:                Sentyabr  5, 1958

Doğulduğu yer:             Dmanisi rayonu, Gürcüstan

Milliyyəti:                     azərbaycanlı

Ailə vəziyyəti:              ailəli

Ev ünvanı:                    Bakı-370133, Y. Günəşli qəs., massiv «V», ev15, mən.8,

tel: (+99412) 431-48-96; mob: (+99412) 050-330-33-58; (+99412) 070-330-33-58

 

TƏHSİL VƏ KVALİFİKASİYA

Tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universiteti – 1997,

Doktorluq dissertasiyası: Azərbaycan Siyasi Mühacirəti (1920-1991)                                     

Pedaqoji elmlər namizədi, 1991, ADPU

Namizədlik dissertasiyası: Ünsiyyət mədəniyyəti və onun formalaşdırılması yolları                                                                        

Aspirant: Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu                                                      

Diplom: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, tarix

 

PEŞƏ FƏALİYYƏTİ

2012 – Azərbaycan Turizm İnstitutu, Tədqiqat və İnkişaf şöbəsininm müdiri

2006-2012- Azərbaycan universiteti, elm işləri üzrə prorektor, İctimai elmlər kafedrasının müdiri, professoru

2000 -2002 - sentyabr-Xəzər Universitetinin professoru

1998 -2000 - Ali Diplomatiya Kollecinin dosenti

1997 -1998 - «Naxçıvan» Universitetində müəllim

1996 -1997 - «Dərya» Universitetində müəllim

1988 -1996 - Azərbaycan ETPEİ baş elmi işçi

1987 -1988 - Respublika Gənc Turistlər Stansiyasında  təlimatçı-metodist

1982 -1988 - Pioner baş dəstə rəhbərləri hazırlayan Respublika Məktəbində müəllim

1978 -1982 - Beyləqan rayonu orta məktəbdə tarix müəllimi

 

BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR

·         Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri üçün “Erazmus+” informasiya günü. TEMPUS seminarı, Kaunas, Litva, 23-26 oktyabr-2013

·         Ali təhsil müəssisələrinin insan resursları menecmenti. TEMPUS seminarı, Maldova, Kişinyov, 21-24 aprel, 2013

·         Qara Dəniz simpoziumu. KARASAM, Giresun-Trabzon, Türkiyə. Dekabr 2012

·         Sosial iş ixtisası üzrə Lund və Azərbaycan Universitelərinin əməkdaşlığı: təcrübə və fikir mübadiləsi. Oktyabr 2012, İsveç, Lund

·         Mədəniyyətlər festivalı, İstanbul, 2011

·         Qafqaz mühacirləri Polşada, dekabr, 2006, Varşava, Polşa

·         Azərbaycan Rusiya münasibətləri yeni mərhələdə, 2005, Moskva, RF

·         Qloballaşma: Şərq və Qərbin dialoqu, iyul, 2002, Ankara, Türkiyə

·         Qloballaşma regionalizmə qarşı, noyabr 25-dekabr 2, 2001, Qummersbax, Almaniya

·         Qafqazda stabillik problemi, oktyabr, 2001, Bakı

·         Azərbaycanda özünüdərk problemi, noyabr 21, 2001, Bakı

·         Qarabağ: hərb, yoxsa sülh, iyun, 2001, Bakı

·         Azərbaycan – Almaniya münasibətləri, mart, 2000, Nabran, Azərbaycan

·         Demokratiyanın inkişafında siyasi partiyaların rolu, noyabr, 1995, Konstans, Almaniya

·         Azərbaycanın daxili və xarici siyasət məsələləri, sentyabr, 1993, Ankara, Turkiyə

 

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNLƏR

·         Politologiya

·         Azərbaycan və region dövlətləri

·         Azərbaycan mühacirəti tarixi

·         Geopolitika

·         XX yüzildə Türkiyə (Osmanlı)-Azərbaycan münasibətləri

·         Region dövlətlərinin milli inkişaf strategiyaları

·         Post-sovet müsəlman dövlətlərində ruslaşdırma və əksruslaşdırma siyasəti

·         Gürcüstan türklərinin tarixi

 

DƏRS VƏ TƏDRIS-METODIKI VƏSAIT

1. Politologiya (dərslik) Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2008, 2012, 225 s.

2. Politologiya (tədris proqramı və metodikası). Bakı, 2012, 34 səh.

3. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (tədris proqramı və metodikası) ). Bakı, 2004. Prof. Nəsib Nəsibli ilə birgə. Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilib. 34 səh.

 

KITABLAR

1.      Azərbaycan Siyasi Mühacirəti (1918 – 1991). Bakı, Elm, 1996. 304 səh.

2.      Yeni Avrasiya Qafqazı. Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2000, 131 səh.

3.      Deyişen Avrasiyada Kafkasiya. Ankara: ASAM, 2001, 96 səh.

4.      Азербайджанцы Грузи. Москва, Издателства Европа, 2006, 151 str. 260

5.      Azərbaycan Mühacirəti tarixi. Bakı, 2012

 

MÜŞTƏRƏK MÜƏLLİFLƏRLƏ KİTABLAR

1. Politcs of language in the ex-soviet muslim states. London: Hurst and Company, 2001, Mосква, «Прогресс-Традиция»-2004, p. 260. (Prof. Jacob M. Landau, Prof. Barbara Kellner-Heinkele ilə birgə)

2. Borçalı: dünən, bu gün, sabah. Bakı, Adiloğlu, 2010. səh., 98. (Gültəkin Hacıbəyli, Kamran Ramazanlı ilə birgə)

 

ÇAP OLUNAN ƏSAS ELMİ  MƏQALƏLƏR

1.      Кавказский дом: миф или реальность. Журнал «Кавказ»,  Баку, 1997, № 1, стр., 12-15

2.      Ə. M. Topçubaşov və Azərbaycan mühacirəti. Elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı 1998, səh. 95-99

3.      II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan legionlarının yaradılması ilə bağlı bəzi tarixi gerçəkliklər. Tarix və onun problemləri jurnalı, BDU N3, 1998, səh. 91-99

4.      Historical Stages of Azerbaijani Political Emigration. Journal of Azerbaijani studies, Khazar University, 1998, p. 14 – 21

5.      «Qafqaz evi» ideyası mühacirət ədəbiyyatında. BDU-nun xəbərləri, 1998, səh., 56-62

6.      Azərbaycançılığın dünəni və çağdaş interpretasiyası. Elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı, 1998, səh., 149-154

7.      Sovert totalitarizminin 20-30-cu illəri mühacirət ədəbiyyatında. Elmi konfrans materialları. Bakı, 1998, səh., 48-50

8.      Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi mühacirət ədəbiyyatında. Elmi konfrans materialları. Bakı, 1999, səh., 57-63

9.       “Qurtuluş” dərgisinin vətən tarixinin öyrənilməsində yeri. Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 2000, 135-142

10.  Çeçenistan ve yeni Rusya. Stratejik Analiz dergisi (Ankara), 2000, № 13

11.  Azerbaycan Diasporası: mövcud durumu ve geleceği konusunda bazi notlar. Avrasiya Dosyesi jurnalı (Ankara) 2001, N1.

12.  Rusiyanın Kafkaslara yönəlik yeni politikası. Azerbaycan dergisi (Ankara) Say: 337, 2001

13.  Vatan tarihinde “Kurtuluş” dergisi. Azerbaycan dergisi (Ankara) Say: 339, 2001

14.  Azərbaycan mühacirlərinin Polşadakı fəaliyyəti və «Qafqaz Birliyi» ideyası. İpək Yolu, fevral, 2007

15.  Azerbaycan siyasi mühaciretinin Cümhuriyyetin çöküşü olğusuna bakışı. Böyük Dövlətlər   Kıskacında  Azerbaycan Meselesi (1918-1920). Meqaleler toplusu. İstanbul, Kültür Sanat Yayıcılık-2010

16.  Gürcüstanda Borçalı məsələsi. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı 2010.

17.  Elmşünaslıq haqqında. İpək Yolu jurnalı, N -3, 2011

18.  Azərbaycanda ali təhsil və Bolonya prosesi. Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər və perspektivlər. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011.

19.  Cənub Qafqazda inteqrasiyaya müqavimətin qaynaqları. http://atxem.az/news/a-15168.html

20.  The idea of a Caucasian home and the problem of integration in the Central Caucasus. The Caucasus & globalization. Sweden, volume 7, issue 1-2, 2013